Klagomålsrutiner


Växjö Fria förskola-Torparängen strävar efter att hålla en hög kvalitet på vår verksamhet. Möjligheten att lämna klagomål på vår verksamhet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Om ni tycker att vi brister i något avseende och vill klaga på vår verksamhet kan ni använda er av följande rutiner. Våra rutiner är utformade enligt bestämmelserna för klagomålshantering i skollagen.

- Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.
- Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
- Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras.
- Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.
- Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och därför är alla synpunkter från barn, föräldrar och allmänhet viktiga för oss.

Om du är missnöjd med något
Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet, vill vi få veta detta. Det kan tex röra pedagogiskt, hälso- och/eller miljömässig aspekt. Vi har då möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som har gått fel.
I första hand ta kontakt med berörd personal på respektive avdelning på förskolan.

•Avdelning Björken 070-197 63 29 bjorken@vaxjofriaforskola.se
•Avdelning Linden 070-197 63 linden@vaxjofriaforskola.se
•Avdelning Eken 070-197 63 21 eken@vaxjofriaforskola.se
•Avdelning Almen 070-197 56 47 almen@vaxjofriaforskola.se
•Avdelning Lönnen 072-088 03 87 lonnen@vaxjofriaforskola.se

Om inte problemet kan lösas så ta kontakt med rektorn Johan Schönbeck. Telefonnummer: 070-197 56 46 Mail: johan.schonbeck@vaxjofriaforskola.se Om du trots kontakt med rektorn känner att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår huvudman: Stefan Angeskog 070- 839 83 54 stefan.angeskog@vaxjofria.se

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan. Använd blankett Klagomålsanmälan.
Du kommer att få ett skriftligt svar inom 14 dagar.
Alla synpunkter/klagomål, såväl muntliga som skriftliga dokumenteras inom Växjö Fria förskola AB